Op dit moment heeft de locatie Aaltenseweg te Lichtenvoorde:

Geen open plek “op maat”

Geen open crisisplek.

De locatie Aladnaweg te Aalten heeft:

1 open plek “op maat”. Gezien de doelstelling van deze locatie, het bevorderen van de zelfstandigheid, gaat onze voorkeur uit naar een jongere van rond de 16 jaar.

1 open crisisplek.

Wat verstaan wij onder:

Plek “op maat”: Een plek, zo lang als nodig en zo kort als veilig mogelijk is, in ons gezinshuis waar een kind (jongere) kan wonen met begeleiding, behandeling en opvoeding tot maximaal 18 jaar (of met de goedkeuring van de gemeente nog 1-5 jaar langer).

Crisisplek: Een tijdelijke plek in ons gezinshuis waar een kind (jongere) mag zijn die direct uit een onveilige situatie geplaatst moet worden. Deze plek kan steeds maximaal 3 maanden door een plaatser geclaimd worden met als doel binnen die periode een goede plek te vinden die perspectiefbiedend is of om even rust te brengen in een gezin en/of bij een kind waarbij Gezinshuis De Kantelaar zal helpen binnen die periode van drie maanden  de weg terug naar huis mogelijk te maken.

Onze doelgroep:

Jonge kinderen in de basisschoolleeftijd in combinatie met jongeren tot 23 jaar, die niet meer thuis kunnen wonen en/of een lichte verstandelijke beperking hebben en/of een milde vorm van autisme. Kinderen die baat hebben bij duidelijke structuur. De maximumleeftijd van 18-23 jaar is afhankelijk van de mogelijkheden, die de gemeentes bieden binnen de Jeugdwet die per 1-1-2015 in is gegaan en de mogelijke aansluiting daarop van WMO en/of GGZ.

Kinderen met indicatie:
 • Die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin
 • Voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is
 • Die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen (leren) functioneren
 • Die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien
 • Die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren
 • Die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders
 • Die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is.
 • Die qua leeftijd passen in het gezinshuis. Wij vinden een verticale leeftijdsopbouw erg belangrijk. Dit verhoudt zich beter met de term “gezin” en de plaats van het kind daarin.
 • Ook staan we open voor kinderen met verschillende levensbeschouwingen. Zolang er wederzijds respect is tussen verschillende levensbeschouwingen. En als de levensbeschouwing van de jongere en zijn netwerk het levensgeluk van de rest van het gezin niet in de weg staan.
 • Geen beperkingen op gebied van afkomst en cultuur.
 • Wel zien wij het als belemmering, als er meerdere kinderen geplaatst worden met dezelfde problematiek. Bijvoorbeeld twee jongeren die reageren op alle prikkels om hen heen. Dat geeft te veel onrust.
 • Diversiteit is in ons gezinshuis een sleutelwoord, zowel voor leeftijd, afkomst m.b.t. elke laag van de bevolking en m.b.t. religie en cultuur. Maar ook m.b.t. problematiek.

Gedragsproblematiek is hanteerbaar in dit gezinshuis, maar geen doelgroep die obsessief de grenzen opzoekt en daardoor de ontplooiing van de rest in het gedrang brengt. Bijvoorbeeld excessief seksueel of agressief gedrag. Norm: het gedrag mag voor niemand gevaar opleveren.

Casussen die aangeboden worden en niet binnen het bovenstaande profiel passen zullen wij als gezinshuis toch constructief bekijken om te zien of er qua voorwaarden toch nog mogelijkheden liggen.

We zullen de plaatsing volgens de door ons met de plaatser afgesproken procedure laten plaatsvinden. Volgens een stappenplan en een vragenlijst.

Wat kunnen we bieden.

 • Continuïteit.
 • Gestructureerde gezinssituatie.
 • Normen en waarden van het “gewone” gezin op basis van wederkerigheid.
 • Belevingsgerichte zorg; wat heeft dit kind nodig.
 • Respect voor het kind-zijn.
 • Uitgaan van de mogelijkheden van de jongeren en niet van de belemmeringen.
 • Meewerken aan het versterken van de eigen krachten van het kind.
 • Jongeren leren deel te nemen aan de maatschappij, te participeren.
 • Een goede financiële opvoeding, door te budgetteren.
 • Veel ruimte voor samenwerking met het eigen netwerk en uitbreiding daarvan.
 • Ambulante hulp in het netwerk van het kind. Bijvoorbeeld opvoedondersteuning.
 • IAG. Voorkomen van uitplaatsing al dan niet met korte opname in het gezinshuis.
 • Systeempedagogische begeleiding.