17-05- 2017
Gezinshuis.com transformeert

Gezinshuis.com is er voor de gezinshuisouders, niet andersom – Met deze grondhouding kijken we terug en vooruit naar de komende jaren om gezamenlijk de toekomst tegemoet te treden. Vanzelfsprekend verbinden we hier ook organisatorische conclusies aan waar nodig, om te komen tot duurzame verandering. Zonder hierbij onze oorspronkelijke kernwaarden uit het oog te verliezen: betrokken, ondernemend, professioneel en duurzaam. We blijven hiermee trouw aan de ideeën die hebben geleid tot onze oprichting.

Samen succesvol werken

De omvangrijke stelselwijziging in 2015, de ‘transitie’, moet leiden tot een daadwerkelijke transformatie van jeugdhulp en jeugdzorg. De letterlijke betekenis van transformatie is omvorming. Dat is precies waar Gezinshuis.com ook mee bezig is. Niet alleen, maar samen.

Gezinshuis.com is in de afgelopen jaren koploper en specialist geworden op het gebied van ‘inhuisplaatsen’ en de positionering van eigenstandige gezinshuizen. Een logische vervolgstap is dat we de franchise kritisch tegen het licht houden en input en feedback van gezinshuisouders gebruiken voor de doorontwikkeling en benodigde aanpassingen.

Hierin maken we een leercurve door, net zoals de sector. Met elkaar moeten we een focus houden op de essentie: de opvoeding van uithuisgeplaatste kinderen met (meervoudig) complex gedrag in de normaliserende setting van een gezinshuis, die groei en ontwikkeling weer mogelijk maakt. Hier is geen plaats voor concurrerende belangen; we moeten de klus samen klaren. Deze start met oprechte wederkerigheid, naar elkaar, maar vooral ook naar de kinderen. Van en met elkaar kunnen we leren en verder komen.

Dit proces van transformatie is inmiddels al in gang gezet. Het is nu aan ons om dit verder vorm te geven en inzichtelijk te maken, zodat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen in dit uitdagende proces. Als we willen dat uithuisgeplaatste kinderen meedoen in de samenleving en opgroeien naar volwaardig burgerschap, een ieder op zijn eigen manier en naar eigen kunnen, zullen we dit moeten voorleven en met elkaar moeten leren en samenwerken.

De eerste stappen zijn gezet

We zijn dit proces gefaseerd en gedegen gestart en betrekken de aangesloten gezinshuisouders en partners actief. Ook vanuit de overheid (het Ministerie van VWS, de Inspectie Jeugdzorg en de Belastingdienst) wordt actief meegedacht en samengewerkt waar mogelijk. We zoeken actief contact met zorgaanbieders binnen de franchise en collega-organisaties. Ook gemeentelijke samenwerkingsverbanden betrekken ons actief in de ontwikkeling van duurzame gezinsvormen. We kunnen elkaar versterken en aanvullen. We hebben immers hetzelfde einddoel voor ogen: ieder kind een veilig thuis. Bovendien zijn we het aan onze doelgroep verplicht de samenwerking op te zoeken, over organisatiebelangen heen te stappen en ons te richten op de inhoud van ons vak.

We maken dit jaar al concrete slagen. Bijvoorbeeld met de regionalisering, het vergroten en formaliseren van inspraak van gezinshuisouders, actieve integratie van gezinshuisouders in de organisatie, vermindering van regeldruk, een regierol in de ontwikkeling van een landelijk kwaliteitskader gezinshuizen, een pilot met een volledig integrale (digitale) leer- werkomgeving voor gezinshuisouders en uitbreiding en flexibilisering van deskundigheidsbevordering. In samenwerking met het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden doen we gericht leef- en werkklimaat onderzoek in gezinshuizen. Dit helpt ons meer inzicht te krijgen in de werkzame factoren van een gezinshuis en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan. Bovendien geeft het gerichte informatie over wat ons als organisatie te doen staat in de ondersteuning en bevordering van de vitaliteit van gezinshuisouders, waardoor draagkracht en draaglast in balans is- en blijft.

De stip op de horizon

We werken toe naar een situatie waarin transparantie, toezicht, verantwoording en kwaliteitsborging in evenwicht zijn met autonomie en ondernemersvrijheid. Niet vanuit beheers drift of controlebehoefte, maar vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. Hierdoor ontstaat ruimte voor verwondering en inspiratie.

Dit kan niet van de ene op de andere dag. Het vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en veerkracht. Dat gaat lukken want en we zijn sterk gemotiveerd om deze fase van transformatie met elkaar te doorlopen.

Contact, verbinding, gericht onderzoek, samenwerken, doen wat nodig is, ondersteunen en faciliteren, kwetsbaar opstellen, wederzijdse presentie, verminderen van regeldruk en bureaucratie, loslaten en vertrouwen, dichtbij present zijn. Zomaar een greep uit de aspecten die centraal staan in de (door) ontwikkeling die Gezinshuis.com doormaakt én aangrijpt om te komen tot het ultieme doel: ieder kind een veilig thuis!

Rob de Munck
Bestuurder Gezinshuis.com