22-05- 2020
De Kantelaar en Corona update 20-05-2020

Hoe gaat Gezinshuis De Kantelaar om met het coronavirus?


Wat betekent het voor het verblijf, de begeleiding en de behandeling van de jongeren bij Gezinshuis De Kantelaar? 

We hebben het voor jullie op een rijtje gezet.


– We willen beide locaties van Gezinshuis De Kantelaar virusvrij houden in het belang van de jongeren en hun verwanten. Maar ook voor onze medewerkers. Zonder hen kan het werk niet doorgaan. Daarom minimaliseren we het persoonlijk contact tussen mensen op de locaties. 
– Om te voorkomen dat het virus op een locatie komt, willen we zo min mogelijk mensen van buiten in de locatie hebben. Maar natuurlijk ook zo min mogelijk mensen van de locatie naar buiten.
– Is er persoonlijk contact tussen mensen nodig? Dan geldt ook hierbij zo min mogelijk, en zeker niet in groepen.
– Bij al het persoonlijk contact tussen mensen is de vraag of er een zorginhoudelijke noodzaak of een behandelinhoudelijke noodzaak is. Is het contact niet nodig? Dan laten we het niet doorgaan.
– Ook vragen we mensen in het privéleven rekening te houden met het persoonlijk contact tussen mensen op verspreiding van het virus te voorkomen. 

Jongeren met een betaalde baan

– Een jongere die bij Gezinshuis De Kantelaar woont en die een bijbaan heeft? Dan neemt de persoonlijk begeleider contact op met de werkgever om te overleggen hoe e.e.a. veilig te begeleiden met aandacht voor de andere jongeren in het gezinshuis. 

Contacten minimaliseren

Om het coronavirus niet verder te verspreiden, is het erg belangrijk om persoonlijk contact tussen mensen te minimaliseren. We snappen dat het heel vervelend is, maar we staan daarom alleen bezoek van verwanten toe als er een zorginhoudelijke noodzaak of behandelinhoudelijke noodzaak is. Verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld kunnen dus ook niet doorgaan. De verwante die om goede redenen komt moet natuurlijk klachtenvrij zijn. Hij/zij mag dus geen neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben. En iedereen die binnenkomt begint met handenwassen. En de bezoeker houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand tot alle jongeren en medewerkers, ook het eigen kind.

Wat houden de overige maatregelen die wij treffen in?
 
– Bij de multidisciplinaire overleggen (MDO’s), teammeetingen en bespreking van de hulpverleningsplannen (HVP) bekijken we of en zo ja, in welke vorm het overleg doorgaat. Is overleg of de bespreking noodzakelijk of kan het doorgeschoven worden? En als het doorgaat, kan het dan bijvoorbeeld telefonisch of in een videoconferentie? 
– Reis niet naar het buitenland. Ook dit is een maatregel van de overheid. 

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen

Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Neem daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen:

– Was je handen regelmatig. Goed wassen met gewoon water en zeep is voldoende. 
– Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Schud geen handen.
– Bewaar voldoende afstand (richtlijn is 1,5 meter).
– Vermijd zoveel mogelijk sociale contacten.
– Het vermijden van contact van de handen met mond, neus en ogen.

Heb je klachten?

We hebben het criterium om thuis te blijven gelijkgetrokken met die van het RIVM. Dus blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn). IN COMBINATIE MET KOORTS BLIJFT IEDERE INWONER VAN EEN LOCATIE THUIS. Thuisblijven geldt uiteraard ook als je contact hebt gehad met een patiënt die besmet is met het coronavirus. 

In deze gevallen vragen we medewerkers om thuis te blijven en dit direct door te geven aan hun leidinggevende. Je moet dan wel bereikbaar zijn en blijven. Als je 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer aan het werk.

Heeft een jongere klachten in combinatie met koorts? Dan neemt de gezinshuisouder contact op met de huisarts.

Bewustzijn ook in privésfeer 
We vragen onze medewerkers, vrijwilligers, jongeren en verwanten/vertegenwoordigers zich ook in de privésfeer bewust zijn van de activiteiten die ze ondernemen.

Wij zullen je via onze webpagina op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn die voor jou als medewerker, vrijwilliger, jongere of verwant/vertegenwoordiger van belang is.

Begrip voor situatie

We vinden het een erg vervelende situatie en we weten dat we veel van iedereen vragen. Maar door deze maatregelen te treffen, dragen we bij aan het voorkomen van de (snelle) verspreiding van het coronavirus. We rekenen op jullie begrip en bedanken jullie voor je inzet in deze situatie.

Update 20-5: Wat is ons beleid rondom het coronavirus?

Gisterenavond (dinsdag 19 mei) is in de persconferentie een verdere versoepeling van maatregelen aangekondigd. 

En nu de versoepeling van de maatregelen concreet is, kunnen we het verder toepassen op het beleid binnen Gezinshuis De Kantelaar. Dit is niet van vandaag op morgen gereed. Het vraagt om een goede en zorgvuldige afweging vanuit verschillende perspectieven. In dit bericht geven we een update van het stappenplan voor de komende tijd binnen ons gezinshuis. Nog niet alles is op deze korte termijn al uitgewerkt. In de loop van volgende week verwachten we alle onderwerpen ingevuld te hebben. 

Wat is de kern van ons beleid?

Om te beginnen is de kern van ons beleid nog steeds: 

  • Volgen van de richtlijnen van het kabinet en RIVM
  • Voorkomen van besmetting
  • Maatwerk per locatie
  • Uitgangspunt is de meest kwetsbare cliënt(en) op een locatie

De versoepeling van de maatregelen moet voorzichtig en stapsgewijs ingaan om de risico’s op mogelijke coronabesmettingen te beperken. 

De routekaart voor Gezinshuis De Kantelaar

Vanuit de overheid ziet de routekaart voor de jeugdzorg er als volgt uit:

  • Per 1 juni 2020 krijgt iedere jongere, zowel jongeren die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder, een vorm van dagbesteding. (Hiervoor volgen we de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de overheid m.b.t. schoolgang)
  • Per 15 juni 2020 is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
  • Per 1 juli 2020 is met iedere cliënt een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

We geven onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken op deze drie onderwerpen. En daarnaast geven we de huidige stand van zaken over onze overige dienstverlening.

Bezoekregeling Gezinshuis De Kantelaar

Vanuit de overheid is gesteld dat per 15 juni 2020 er voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven moet zijn aan het ontvangen van bezoek. Binnen ons gezinshuis is de bezoekregeling voor de jongeren als volgt: 


Kinderen tot en met 12 jaar
Hier geldt al een versoepeling voor kinderen die per maandag 11 mei weer naar school zijn gegaan (basisonderwijs). Zij mogen, onder bepaalde voorwaarden, weer naar huis vanaf Hemelvaart (donderdag 21 mei). Hiervoor zijn de richtlijnen van het RIVM van kracht. 

Jongeren 13 tot 18 jaar

Vanaf 15 juni zullen de jongeren weer bezoek kunnen ontvangen. Dit moet vooraf aangevraagd worden bij de gezinshuisouder die dan ook de voorwaarden (volgens de richtlijnen van het RIVM) zal bespreken.

Logeren buiten Gezinshuis De Kantelaar

Voor logeren stelt de overheid dat per 1 juli 2020 met iedere cliënt een afspraak is gemaakt over logeren buiten de zorgorganisatie. Voor kinderen tot en met 12 jaar hebben we deze maatregel al ingevoerd en mogen kinderen vanaf 21 mei thuis of in een weekendpleeggezin logeren onder bepaalde voorwaarden. Voor de overige cliënten werken we dit in de komende tijd verder uit. 

De stand van zaken verder…


Zelfstandig even weg mogen van de locatie?
Wanneer mogen cliënten die met eigen vervoer, zelfstandig naar het werk kunnen gaan, ook zelfstandig van de locatie af een eindje wandelen, fietsen? Hier volgt begin volgende week bericht over.

Bezoek contactberoepen
Het uitgangspunt is dat er een behandelinhoudelijke noodzaak moet zijn voor bezoek aan contactberoepen. Een behandeling van een pedicure, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en tandarts kan in een aantal gevallen wel. Om hier meer duidelijkheid over te geven, hebben we richtlijnen opgesteld. Het bezoeken van een kapper kan in de meeste gevallen nu wel, zie hiervoor de richtlijnen.

Sporten
Kinderen tot en met 12 jaar
 kunnen samen buiten sporten, als dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen familie en vrienden langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar
 mogen samen buiten sporten, als dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling minimaal 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen familie en vrienden langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis. 

Bijeenkomsten, overleggen

De regels hiervoor gelden nog steeds. Er wordt wel nagedacht over de langere termijn en wat dan de kaders zijn voor bijvoorbeeld teamoverleggen. 

  • Bij de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en teamoverleggen bekijken we of dit door middel van videobellen kan doorgaan. De gedragsdeskundige zal dit bekijken. 
  • Geen face to face therapieën of psychologische onderzoeken, tenzij er een behandelinhoudelijke noodzaak is. Dit beoordeelt een gedragsdeskundige. 

Vragen?
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zorgt dat de informatie op www.rivm.nl/coronavirus actueel is. 

Vertrouwen en ondersteuning

Wij rekenen erop dat we dit ook de komende tijd weer als Gezinshuis De Kantelaar samen goed oppakken. We zullen er alles aan doen om jongeren hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik bedank u allemaal voor uw begrip in deze tijd en uw medewerking om de situatie zo goed en veilig mogelijk te houden voor de jongeren en voor de medewerkers.