De locatie Aladnaweg te Aalten heeft op dit moment:

Open observatieplek(-ken). Vanaf December 2023.

(Observatieplek: Een tijdelijke plek in ons gezinshuis waar een kind (jongere) mag zijn die, al dan niet, direct uit een onveilige situatie geplaatst moet worden. Deze plek kan voor 6 weken (maximaal verlengd met 6 weken) door een plaatser geclaimd worden met als doel binnen die periode een goede plek te vinden die perspectiefbiedend is of om even rust te brengen in een gezin en/of bij een kind waarbij Gezinshuis De Kantelaar zal helpen, binnen die periode, de weg terug naar huis mogelijk te maken.)

Maar.

Geen open plek “op maat” tot 16 jaar. 

Plek “op maat”: Een plek, zo lang als nodig en zo kort als veilig mogelijk is, in ons gezinshuis waar een kind (jongere) kan wonen met begeleiding, behandeling en opvoeding tot 21 jaar (of, met de goedkeuring van de gemeente, tot maximaal 23 jaar).

Geen open plek “op maat” voor  zelfstandigheidsbevordering/kamertraining vanaf 16 jaar.

De locatie Aaltenseweg te Lichtenvoorde heeft momenteel:

Geen open plek “op maat” voor  zelfstandigheidsbevordering/kamertraining vanaf 16 jaar.

Geen open plek “op maat” tot 16 jaar.

Plek “op maat”: Een plek, zo lang als nodig en zo kort als veilig mogelijk is, in ons gezinshuis waar een kind (jongere) kan wonen met begeleiding, behandeling en opvoeding tot 21 jaar (of, met de goedkeuring van de gemeente, tot maximaal 23 jaar).

Geen open observatieplek.

(Observatieplek: Een tijdelijke plek in ons gezinshuis waar een kind (jongere) mag zijn die, al dan niet, direct uit een onveilige situatie geplaatst moet worden. Deze plek kan 6 weken (maximaal verlengd met 6 weken) door een plaatser geclaimd worden met als doel binnen die periode een goede plek te vinden die perspectiefbiedend is of om even rust te brengen in een gezin en/of bij een kind waarbij Gezinshuis De Kantelaar zal helpen, binnen die periode, de weg terug naar huis mogelijk te maken.)

____________________________________________________

Als u als gemeente of G.I. gebruik wilt maken van een open plek kunt u reageren via de ‘contactpagina’ Of via milco@gezinshuisdekantelaar.nl

Wat verstaan wij onder:

Onze doelgroep:

Jongeren tot 23 jaar, die niet meer (of niet zonder begeleiding) thuis kunnen wonen en/of een lichtverstandelijke beperking hebben en/of een milde vorm van autisme. Kinderen die baat hebben bij duidelijke structuur. De maximumleeftijd van 18-23 jaar is afhankelijk van de mogelijkheden, die de gemeentes bieden binnen de Jeugdwet die per 1-1-2015 in is gegaan en de mogelijke aansluiting daarop van WMO en/of GGZ.

Kinderen met indicatie (i.g.v.: Perspectief biedende plek):

 • Die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij het wonen in een gezinshuis (of met ondersteuning thuis) en binnen een gezinssysteem kunnen (leren) functioneren.
 • Die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien en /of die de mogelijkheid hebben deze tot zich te nemen met inzet van “gepaste afstand”.
 • Die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren of op een andere wijze eigen te maken.
 • Die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de (gezinshuis)ouders, en /of die specifiek gebaat zijn om met gepaste afstand te leven en zo langzaam aan nabijheid kunnen wennen of deze te verdragen.
 • Die zich ontspannen leren voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is.

Wij willen in geval van plaatsing in het gezinshuis het liefst een verticale leeftijdsopbouw. Dit verhoudt zich beter met de term “gezin” en de plaats van het kind daarin.

Gedragsproblematiek is hanteerbaar in dit gezinshuis, de doelgroep die obsessief de grenzen opzoekt bijvoorbeeld door excessief seksueel of agressief gedrag zal een observatieperiode ingaan. Waarna mogelijk na evaluatie een doorsluizing kan plaatsvinden naar een stabilisatieperiode in Gezinshuis De Kantelaar 2.0 (de boerderij). Norm: het gedrag mag voor niemand gevaar opleveren.

Casussen die aangeboden worden en niet binnen het bovenstaande profiel passen zullen wij als gezinshuis toch constructief bekijken om te zien of er qua voorwaarden toch nog mogelijkheden liggen.

We zullen de matching/plaatsing volgens de door ons bepaalde procedure laten plaatsvinden. Volgens een stappenplan en een vragenlijst.

Wat kunnen we bieden.

 • Continuïteit.
 • Gestructureerde gezinssituatie.
 • Normen en waarden van het “gewone” gezin op basis van wederkerigheid.
 • Belevingsgerichte zorg; wat heeft dit kind nodig.
 • Respect voor het kind-zijn.
 • Uitgaan van de mogelijkheden van de jongeren en niet van de belemmeringen.
 • Meewerken aan het versterken van de eigen krachten van het kind.
 • Jongeren leren deel te nemen aan de maatschappij, te participeren.
 • Een goede financiële opvoeding, door te budgetteren.
 • Veel ruimte voor samenwerking met het eigen netwerk en uitbreiding daarvan.
 • Ambulante hulp in het netwerk van het kind. Bijvoorbeeld opvoedondersteuning.
 • IAG. Voorkomen van uitplaatsing al dan niet met korte opname in het gezinshuis.
 • Systeempedagogische begeleiding.