26-03- 2020
Regionale samenwerking

Nieuws uit het jeugdveld

‘Gemeenten, organiseer regionale samenwerking’

  • 23 maart 2020

Gemeenten moeten een regionaal samenwerkingsverband opzetten waarin ze een gezamenlijke agenda afspreken voor de zorg voor de jeugd. Doen ze dat niet, dan spreken de bewindslieden van VWS hen aan op hun wettelijke verantwoordelijkheden, schrijven ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer in hun brief Perspectief voor de jeugd.

De bestaande jeugdhulpregio’s zijn een voor de hand liggende afbakening van een regionaal samenwerkingsverband, denken de ministers. Maar omdat de jeugdhulpregio’s niet overal goed aansluiten op andere regionale samenwerkingsverbanden, gaat de minister van Binnenlandse Zaken met gemeenten, provincies en andere ministeries in gesprek over een geschikte indeling voor de langere termijn.

In de regionale agenda kunnen gemeenten afspraken maken over hun gezamenlijke doelen, het beschikbare hulpaanbod in de regio, de inkoop daarvan en hun plannen voor de verdere transformatie van de jeugdhulp. Gemeenten in de regio zijn samen verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het aanbod, ook als ze er zelf geen gebruik van maken.

Specialistische jeugdhulp

Ook specialistische jeugdhulp moet regionaal georganiseerd worden. Het gaat dan om onder meer intensieve ambulante hulp ter vervanging van verblijf, behandeling en verblijf voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking, crisishulp, pleegzorg, en jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De samenwerkingsverbanden moeten onderling bovenregionale afspraken maken over intensieve, specialistische jeugdhulp, vaak voor meervoudige problemen. Het is nodig dat ze daarbij overleggen met jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en cliënten. Bovenregionale afspraken worden onderdeel van de regionale agenda voor zorg voor de jeugd en van de regionale inkoop.

Harmonisatie

Het is goed dat er aandacht is voor verbetering van de regionale samenwerking, zegt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Ook is het goed dat de harmonisatie van de verschillende soorten samenwerkingsverbanden op de agenda staat, want die vormen nu een lappendeken. Die harmonisatie kan het werk van gemeenten een stuk vereenvoudigen.’

‘Het is wel nodig dat het hulpaanbod dat op regionaal niveau is afgestemd, op lokaal niveau wordt aangeboden’, vervolgt Van de Maat. ‘Om te zorgen dat de effecten van jeugdhulp duurzaam zijn, is het belangrijk dat die hulp naar de gezinnen toe komt en verbinding heeft met de school, het lokale team en de andere voorzieningen in de omgeving.’

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut